Новини


Новини

17. 07. 2018

Адастра България в списание Форбс

ЗАЕДНО НАГОРЕ

Статия – списание Форбс

Адастра и ДЗИ си партнират в България от няколко години, а резултатът от взаимната им работа са най-иновативните решения на местния застрахователен пазар. По-долу представяме системите, създадени от Адастра.

I. Управление на качеството на данните (Data Quality):

Ataccama (компания на Адастра Груп) софтуерът за управление на качеството на данните Data Quality Centre (DQC) позволява обработката, стандартизирането и почистването на голямо количество данни на базата на предварително дефинирани бизнес правила, както и обединението на множество клиентски записи от различни системи в един „златен запис“. Софтуерът разполага с редица усъвършенствани алгоритми за корекция на данните. Модулът Data Quality Issue Tracker (DQIT) се използва за ръчна корекция на данните в случаите, когато е разкрита грешка, но тя не може да се отстрани автоматично, като за всяка промяна остава одитна следа и може да се проследи историята на корекциите. Модулът Data Quality Dashboard (DQD) позволява да се следи развитието на ключови показатели, свързани с пригодността на данните, като това позволява ранното идентифициране на проблеми и своевременното прилагане на корективни мерки.

II. Управление на информацията и данните на корпоративно ниво (Data Governance): Инициативата „Управление на информацията и данните на корпоративно ниво“ позволява на ДЗИ да отговори на груповите изисквания по отношение на управлението на данните и да приложи рамка за наличието, бизнес релевантността и качеството на данните, по практичен начин, чрез дефиниране на роли, отговорности и процеси, приложими в конкретния контекст и приоритети на компанията. Същевременно наличието на подобна рамка значително повишава добавената стойност на софтуера за качество на данните, като дефинира неговото бизнес приложение и го интегрира в основните процеси на компанията.

III. Адастра автоматизирана система за разкриване и превенция на измамите (Adastra Fraud Detection and Prevention System):

ДЗИ е пионерът в борбата със застрахователни измами в страната, с внедрено автоматизирано решение на Адастра за разкриване на щети с висока вероятност за предоставена невярна информация. Софтуерът използва специфични бизнес правила и критерии, на база на които изготвя оценка на всяка една щета. Решението подпомага процесите за разглеждане на щетите чрез предоставяне на резултат от справки за сработилите правила за разкриване на подозрително поведение и обстоятелствата, свързани с щетата, както и на хронологична проследимост на конкретните стъпки и решения, взети вътрешно, от служителите на застрахователната компания.

IV. Анализ на свързаностите (Network Analysis):

Софтуерът за Анализ на свързаностите, разработен от Адастра България, позволява визуализация на връзките между заинтересуваните страни обекти и лица в застраховането, за целите на разпознаване на необосновани типове връзки между тези страни. По този начин ДЗИ експертът може бързо да види цялата налична информация за дадена щета и свързаностите с други обекти или събития.

ДА РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАШ ЗАСТРАХОВАНЕТО

ИНТЕРВЮ СЪС СОТИР СОТИРОВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ, АКТЮЕРИ И МИС”, И СИМЕОН СИМЕОНОВ, РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР „КАЧЕСТВО, КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ЩЕТИТЕ” В ДЗИ

Г-н Сотиров, вие заемате поста на директор на обединеното поделение за управление на данните на ДЗИ от февруари тази година. Към какви промени сте насочили работата му за по-малко от година?

СОТИРОВ: Нашата цел е да променим изцяло начина, по който хората в компанията възприемат данните – от страничен продукт от процесите те трябва да се превърнат в основен актив. Ние сме застрахователи и бизнесът ни се основава именно на анализа на данни. Затова те трябва да са основен актив, за който да се полагат грижи, за да се извлича полза. Освен тази цялостна промяна в концепцията и културата на хората към възприемането на данните се целим да повишим тяхното качество и достъпност. Това е важно както за софтуера Adastra Fraud Detection and Prevention, който е чувствителен към качеството на данните, така и за всички вътрешни доклади. Друга наша цел е да минимизираме оперативните рискове. Погрешни решения, взети въз основа на погрешни данни, са сериозна заплаха за компанията.

Напоследък технологичните иновации оказват все по-голямо въздействие върху корпоративния свят. Днес постоянно чуваме за подривния ефект на приложения, основаващи се върху блок-веригата, интернет на нещата, боравенето с данни в облака и изкуствения интелект върху традиционните бизнес процеси. Кои от тези феномени оказват най-голямо въздействие върху начина, по който оперира застрахователният сектор?

СОТИРОВ: Всяко едно от изброените неща има потенциал да окаже много силен ефект върху застраховането. Тези технологии са сериозни и изискват много инвестиции. Ние, като част от голяма финансова група, имаме възможност по тази линия да работим по някои от тях, но сме още в начална фаза. В момента разглеждаме IoT, но проучваме иновативни решения и в други области. Нашата цел е в близките няколко години да се възползваме от възможностите, които те предлагат.

Кои са иновативните решения, които ДЗИ имплементират първи на българския пазар?

СОТИРОВ: Получаваме обратна връзка, че изключително много се цени нашият B2B портал, с който обслужваме брокерите и агентите. Той им позволява да издават полици бързо и лесно. Друго иновативно решение е приложение за мобилни телефони, даващо възможност да се направи оглед на място при сключване на застраховка „Каско“. Няма друг застраховател, който да е имплементирал такова решение. Имаме и система за обработка на щетите по различни видове застраховки, която позволява дигитализиране на целия процес. Другото иновативно решение е Адастра системата за разкриване и превенция на застрахователните измами, включващо и специализиран модул за анализ на свързаностите. Бих споменал и back end решението за разпознаване на платените премии. Чрез дигитализацията на процесите целим да пестим времето на служителите ни в извършването на административни дейности. Така те могат да се концентрират върху грижата за клиента, което е в основата на бизнеса ни. Освен всичко това с Адастра имплементирахме и софтуер за управление на качеството на данните. Нашият Ataccama Data Quality Center, на база разработени конкретни бизнес правила, почиства информацията, която е подадена към нас. Първоначално го използвахме основно за цялостно почистване на данните на клиентите ни. Но тъй като имаме множество застрахователни системи и разпознаването на един и същ клиент в различните структури беше предизвикателство за нас, посредством Ataccama Data Quality Center успяхме да изградим цялостен поглед върху клиентите въз основа на застраховките, които са сключили с нас. Освен това бяха имплементирани два допълнителни модула: Ataccama Data Quality Issue Tracker, който позволява коригиране на грешки, с които автоматично заложеният алгоритъм не е успял да се справи, и Ataccama Data Quality Dashboard, който ни позволява да следим качеството на данните и да идентифицираме в зародиш проблемите.

Откога работите заедно с Адастра като разработчик на тези решения и как започвате съвместната си работа?

СИМЕОНОВ: Започнахме да работим заедно през 2015 г., като към съвместните ни дейности за внедряване на системите на Адастра за разкриване и превенция на измамите и анализ на свързаностите има интерес и на ниво корпоративна група. Възможно е KBC да си партнират с Адастра и на международно ниво. Основният ни фокус беше решенията, които имплементираме с Адастра за засичане на неверни данни и анализ на свързаностите, да се превърнат в инструменти за информиран и скоростен начин за взимане на решения. С тях се работи систематизирано, не се губи енергия и ценен ресурс. Другото решение, което скоро ще имплементираме, е възможността за Fast Track, което ще е насочено към лоялните ни клиенти, очакващи бърза реакция от ДЗИ. С него ще можем да изплащаме обезщетения на клиента до 48 часа. Създаването на тези продукти е уникално за България и смятам, че от Адастра помогнаха наистина много. Дори и в момента продължаваме да надграждаме продуктите и да откриваме добри решения.

СОТИРОВ: Имаше бизнес полза да инвестираме в системите за обработка, за защита на данните и за откриване на застрахователни измами. Самото проучване, преди да изберем доставчик на тези услуги и да подпишем договор, ни отне малко повече от година. Трябваше първо да разберем различните софтуери както по отношение на управлението и качеството на данните, така и по отношение на системите за разкриване на застрахователни измами. Свързахме се с много доставчици, като Адастра също помогнаха и участваха в разяснителната фаза. Тази сфера беше новост за нас, но търсихме стабилен партньор, тъй като ставаше въпрос за големи инвестиции. Той трябваше да достави достатъчно иновативни решения, но и да осигури развитието на системите в бъдеще.

Разкажете повече за Adastra Fraud Detection and Prevention System.

СИМЕОНОВ: Това е първата за българския пазар такава система, разработена специално за нашия пазар. Приложението ежедневно дава оценка на всички щети на база теглата, а ние следим над сто индикатора. По този начин се насочва вниманието на служителите, за да бъдат извършени проверки и да бъдат взети решения максимално бързо.
Преди две седмици бях в Белгия, където на конференция за корпоративен риск се бяха събрали колеги от цялата група на KBC. Там презентираха решение на компания от Big4, което е подобно на нашата система за анализ на свързаностите. Това иновативно приложение ни помага да вземем бързо и информирано решение при обработването на щетите. С негова помощ спестяваме време, ресурс, средства и най-вече се минимизират пропуските и грешките. Днес всеки разполага със смартфон в джоба си, като това оказва въздействие и върху производителността на служителите.

Как ДЗИ свързва този факт с повишаването на добавената стойност на професионалистите, работещи в дружеството?

СИМЕОНОВ: Огледите на автомобилите се извършват чрез таблети, като главната ни цел е да дигитализираме целия процес и нашите клиенти да имат възможност да ни уведомят за настъпило събитие по всяко време. С помощта на приложението изплащаме и обезщетенията на клиентите ни до 48 часа. В имуществено застраховане разработваме иновативно решение за дигитализация на ликвидационния про- цес, с което клиентите могат да ни информират за настъпило събитие и да бъде организиран и извършен оглед от наши представители. Благодарение на тези приложения отговаряме на тенденциите на пазара и очакванията на клиентите да могат да правят всичко чрез телефона си.

СОТИРОВ: В момента възможността клиент да ни уведомява онлайн за настъпила щета е налична и тя е в основата на разширяването на портфолиото ни и с други опции.