Условия за ползване

Чрез достъпването и използването на този сайт, потребителят се съгласява да спазва настоящите общи условия и всички приложими законови разпоредби.

Този сайт съдържа авторска информация, снимки, материали, които могат да бъдат или да не бъдат изрично указани в дадените материали. Материалите, налични в този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани по какъвто и да е начин, нарушаващ авторските права на Адастра или на съответния притежател на авторски права, без тяхното изрично писмено съгласие. Адастра не носи никаква отговорност за грешки или неточности възникнали в резултат на използването на този сайт и информацията налична в него. Информацията в сайта може да бъде променяна без това да поражда изрично задължение за Адастра да уведомява потребителите. В допълнение, предоставянето на тази информация не дава на потребителя или друго лице, каквито и да е права върху нея. Всички търговски марки, свързани с този сайт са собственост на Адастра, регистрирани са като такива и не могат да бъдат използвани от трети лица за каквито и да било цели.

В контекста на публикуваната „Декларацията за Поверителност” Адастра се стреми да пази неприкосновеността на информацията , получена от потребителите при използването на този сайт. Последното обаче не гарантира пълна и безусловна поверителност на съответната информация. Потребител, който доброволно предоставя Информация при използването на този сайт, съответно предоставя на Адастра и неограничено право да я използва, възпроизвежда, издава, променя, предава, публикува, излъчва и препраща.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АДАСТРА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗУЕМИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОТРЕБИТЕСКИ ДОСТЪП, ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ, ДОРИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИЗРИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТАКИВА ВРЕДИ. ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ПРЕСАТА И НОВИНИ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ АДАСТРА В ОРГИНАЛНИЯ ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ. В ТОЗИ СМИСЪЛ, АДАСТРА НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НИКОЙ ОТ ЦИТИРАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И РЕСПЕКТИВНО НЕ ПОЕМА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕ-НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТИ ИЛИ ДРУГИ АВТОРСКИ ПРАВА. Моля да обърнете внимание, че някои законодателства не допускат посочените по-горе изключения. В такъв случай, въпросните не следва да се прилагат за съответните потребители.

Регистрация

С цел организиране и провеждане на събития, Адастра поддържа в рамките на сайта функционалност за регистрация на потребители. В контекста на публикуваната „Декларацията за Поверителност”, потребителите използващи тази функционалност се съгласяват, че предоставената от тях информация може да бъде използвана при необходимост за осъществяване на контакт , във връзка с дадено събитие или по друг, сметнат за уместен и свързан с дейността на Адастра повод, в съответствие с нормативните уредби, уреждащи добрите практики в интернет. С използването на функцията за регистриране, потребителите се съгласяват, че Адастра си запазва правото да променя мястото, часа и датата на съответни събития, с приемливо предизвестие и осигурени алтернативи, включително и при наличие на подобна възможност, възстановяване на средства. Отмяната на събитие, предизвикана от природни бедствия, военни действия или други форсмажорни обстоятелства, извън контрола на Адастра и нейните служители, не дава основания за предявяване на претенции за възстановяване на средства. В подобни случаи, Потребителите следва да се придържат към съответно приложимите политики за отмяна на събития. Адастра си запазва правото да отказва регистрация на определени участници за дадено събитие и не се задължава да предоставя основание за подобно решение. Плащанията, свързани с участие в дадено събитие се обработват от трета страна, доставчик на платежни услуги. Адастра се освобождава от всякаква отговорност, свързана с проблеми възникнали при използването на регистрационните или платежни функции. Потребителят се съгласява, че всички спорове, възникнали при и по повод на извършени плащания, събрана или предоставена на трети лица информация от страна на доставчика на платежни услуги ще бъдат отправяни към и уреждани директно с доставчика на платежни услуги.

Възстановяване на средства

В случаи, в които участието в събитие на Адастра изисква регистрация и предварително плащане, заявки за възстановяване на средства ще се приемат не по-късно от четиридесет и пет (45) дни преди датата на събитието. Средствата ще се възстановяват единствено след провеждане на събитието, и удържане на определена такса за обработка.

Отказ от права

Информацията в този уеб сайт е взета от източници смятани за надеждни и към момента на публикуването й в този сайт е считана за коректна. Независимо от това, информацията е предоставена в оригиналния и вид и съдържание, без от това да произтичат каквито и да е явни или косвени гаранции. Адастра и нейните доставчици не гарантират точността, пълнотата или актуалността на информацията и си запазват правото да правят промени по всяко време, без изрично предупреждение.

Адастра и нейните доставчици не гарантират точността, пълнотата или актуалността на информацията и си запазват правото да правят промени по всяко време, без изрично предупреждение. Адастра и нейните доставчици не могат да бъдат държани под отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, включващи без ограничения пропуснати ползи, преустановяване на дейността, загуба на информация и данни, породена от използването или от невъзможността да се използва сайта и информацията, която той съдържа, дори и ако Адастра е била наясно за възможността от възникването на тези щети.

Авторско право

Адастра притежава и си запазва авторските права върху материалите в този сайт. Без изричното позволение на Адастра, никой няма право да възпроизвежда ,изцяло или частично, под каквато и да е форма, информацията съдържаща се в уеб сайта на Адастра. Можете да свалите еднократно копие на материалите на персоналния си компютър единствено за лична некомерсиална употреба, при условие, че цялата информация относно авторските права и други текстове за интелектуална собственост се запазят непроменени.

Връзки към сайтове на трети лица

Връзките към сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство и не следва да се считат за изрично препоръчани от Адастра. Адастра не носи отговорност за информация и материали, публикувани на сайтове контролирани или управлявани извън нейния домейн, както и за тяхната точност.

Посочените по-горе общи условия могат да бъдат изменяни или преработвани от Адастра по всяко време без изрично предупреждение.

Забележка: Логото на Адастра е регистрирана търговска марка на Адастра Груп.

© 2019 Адастра Груп